Fälld

Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 2021-12-04Diarienummer: 21-146Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk DirektreklamFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Svensk Direktreklam har uppgett att det inträffade beror på att utdelaren missat nej-tack dekalen på just denna adress. Svensk Direktreklam har vidare uppgett att de beklagar det inträffade och att de tagit upp saken med utdelaren i fråga.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att Svensk Direktreklam har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Svensk Direktreklam har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare