Fälld

Bokadirekt.se

Uttalandedatum: 2021-12-17Diarienummer: 21-150Anmälare: En konsumentMotpart: Bokadirekt.seFrågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick. NIX-nämndens beslut: Bokadirekt.se har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-post från Bokadirekt.se i marknadsföringssyfte utan att hon samtyckt till det. Anmälaren har uppgett att hon tidigare har köpt tjänster av företaget men att reklamen avsett helt andra produkter samt att hon inte samtyckt till att motta reklam.

Företagets uppgifter

Bokadirekt.se har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Eftersom Bokadirekt.se har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att Bokadirekt.se skickat e-postreklam till henne samt att hon inte har samtyckt till detta. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Bokadirekt.se agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till en konsument som inte samtyckt till detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare