Fälld

Hjälper.se

Uttalandedatum: 2021-12-17Diarienummer: 21-154Anmälare: En konsumentMotpart: Hjälper.seFrågeställning: Marknadsföring per post till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Hjälper.se har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad reklam från Hjälper.se den 7 oktober 2021 trots att hon tydligt motsatt sig detta genom en Nej Tack-skylt på brevlådan. Anmälaren har även tidigare varit i kontakt med företaget av samma anledning.

Företagets uppgifter

Hjälper.se har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då Hjälper.se har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen. Underlaget visar att Hjälper.se har delat ut oadresserad reklam till anmälaren trots att anmälaren hade en Nej Tack-skylt på brevlådan.  NIX-nämnden finner att Hjälper.se har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då företaget har riktat reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare