Fälld

Notar

Uttalandedatum: 2021-12-17Diarienummer: 21-155Anmälare: En konsumentMotpart: NotarFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: Notar har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då de riktat reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam från Notar den 13 oktober 2021 trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Notar har uppgett att det inträffade var ett misstag och har beklagat incidenten. Notar har anfört att de har tydliga riktlinjer för sina representanter vad gäller marknadsföring. Notar har slutligen uppgett att de ska göra sitt yttersta för att det inträffade inte ska hända igen.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Notar har inte motsatt sig uppgift att de har riktat reklam till anmälaren trots att hon hade en Nej Tack-skylt. Notar har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam till en konsument som tydligt har motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare