Fälld

Notar Huddinge

Uttalandedatum: 2021-12-17Diarienummer: 21-156Anmälare: En konsumentMotpart: Notar HuddingeFrågeställning: Marknadsföring per post till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Notar Huddinge har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad reklam från Notar Huddinge den 24 september trots att hon tydligt motsatt sig detta. Anmälaren har även tidigare varit i kontakt med företaget av samma anledning.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen. Av underlaget framgår att Notar Huddinge delat ut reklam till en konsument som haft en Nej Tack-skylt på brevlådan. NIX-nämnden finner att Notar Huddinge har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då de riktat reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström,  Sekreterare