Fälld

PostNord

Uttalandedatum: 2022-01-19Diarienummer: 21-051Anmälare: En konsumentMotpart: PostNordFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: Postnord har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam från Postnord trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Postnord har uppgett att anmälarens brevlåda i detta ärende är en så kallad fastighetsbox. När utdelaren ska dela ut post till en sådan fastighetsbox öppnar denne hela framsidan till boxen och konsumenters eventuella Nej tack-dekaler syns då inte för utdelaren. Postnord rekommenderar att anmälaren märker upp sin brevlåda med Nej tack-dekal som syns för utdelaren även när hela framsidan öppnats.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att anmälaren tydligt markerat sitt brevinkast med en Nej tack-dekal då hon inte önskar ta emot oadresserad reklam. NIX-nämnden anser att om utdelare av post och reklam väljer att öppna hela framsidan på fastighetsboxen så läggs ansvar på utdelaren att ha rutiner för att se till att de hushåll som inte vill ha reklam inte heller får reklam i sin brevlåda. Det ska enligt NIX-nämnden inte krävas att konsumenter förser även insidan av sitt brevinkast med Nej tack-dekal för att tydligt visa att hushållet ej önskar reklam.

Postnord har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig sådan reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av NIX-nämnden med ledamöterna Niklas Briselius, Magnus Sjögren, Tina Wahlroth och Eva-Marie Åkesson.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare