Friad

Dagens Industri

Uttalandedatum: 2022-01-19Diarienummer: 21-162Anmälare: En konsumentMotpart: Dagens IndustriFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Dagens Industri trots att han tydligt motsatt sig sådan kontakt genom att spärra sitt telefonnummer i NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Dagens Industri har uppgett att företaget har kontaktat anmälaren med erbjudande om en 12-månadersprenumeration på Dagens Industri. Dagens Industri har anfört att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan anmälaren och företaget eftersom anmälaren har ett gratiskonto på DI:s webbplats sedan 2020-11-16. Dagens Industri har vidare uppgett att gratiskontot är en premiumtjänst genom vilken kunden får tillgång till en exklusiv nyhetstjänst, nyhetsbrev och en nyhetsbevakningstjänst. Ingen av dessa tjänster är tillgängliga för läsare utan Di-konto. Dagens Industri har vidare uppgett att kunden i samband med skapandet av ett gratiskonto blir informerad om att denne kan komma att bli kontaktad med prenumerationserbjudanden.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts.

Det är i ärendet ostridigt att Dagens Industri har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Dagens Industri har anfört att deras agerande inte står i strid med 21 § marknadsföringslagen eftersom Dagens Industri har ett etablerat kundförhållande med anmälaren. Dagens Industri har även uppgett att kunden informerats om att den som har det kostnadsfria kontot kan komma att kontaktas i marknadsföringssyfte via telefon.

Av underlaget framgår att det är fråga om ett gratiskonto till vilket ett antal tjänster är knutna. Genom att anmälaren har skapat ett sådant gratiskonto och fått tillgång till dessa tjänster har denne ingått ett avtal med Dagens Industri och det finns således en existerade avtalsrelation mellan anmälaren och Dagens Industri. Därmed har Dagens Industri haft rätt att kontakta anmälaren trots att denne varit införd i NIX-Telefon. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av NIX-nämnden med ledamöterna Niklas Briselius, Tina Wahlroth, Eva-Marie Åkesson och Magnus Sjögren.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare