Fälld

Nära & Kära i Stockholm AB

Uttalandedatum: 2022-01-19Diarienummer: 21-238Anmälare: En konsumentMotpart: Nära & Kära i Stockholm ABFrågeställning: Marknadsföring per post till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Nära & Kära i Stockholm AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad reklam från Nära & Kära i Stockholm AB trots att han tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Nära & Kära i Stockholm AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Eftersom Nära & Kära i Stockholm AB har underlåtit att uttala sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att Nära & Kära i Stockholm AB skickat oadresserad reklam till honom trots att han har en Nej Tack-skylt uppsatt på sin brevlåda. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Nära & Kära i Stockholm AB agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare