Fälld

Nordic Green Energy

Uttalandedatum: 2022-02-04Diarienummer: 21-132Anmälare: En konsumentMotpart: Nordic Green EnergyFrågeställning: Vilseledande och otillbörlig marknadsföringNIX-nämndens beslut: Nordic Green Energy har bedrivit vilseledande och otillbörlig marknadsföring i strid med 8 och 10 § § marknadsföringslagen.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Nordic Green Energy den 30 september 2021 och att Nordic Green Energy har uppgivit vilseledande påståenden till henne. Enligt anmälan så har Nordic Green Energy sagt till anmälaren att anmälaren har ett ärende hos företaget och att hennes avgift nu ska sänkas. Anmälaren har vidare uppgett att hon inte är kund hos Nordic Green Energy.

Företagets uppgifter

Nordic Green Energy har uppgett att deras samarbetspartner har kontrollerat att telefonnumret inte är spärrat i NIX-Telefon innan telefonförsäljningen.

NIX-nämndens bedömning

Vilseledande marknadsföring

Det är enligt 10 § marknadsföringslagen (2008:486) förbjudet att bedriva vilseledande marknadsföring. En näringsidkare får inte använda sig av felaktiga påståenden i fråga om sin näringsverksamhet. Bevisbördan för att en viss marknadsföringsåtgärd är vederhäftig ligger hos näringsidkaren ifråga.

Vilseledande marknadsföring som påverkar eller sannolikt påverkar en konsuments förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är enligt 8 § marknadsföringslagen otillbörlig.

Nordic Green Energy har inte bemött sakfrågan gällande att den anmälda reklamen var vilseledande och otillbörlig. NIX-nämnden gör en bedömning baserad på de uppgifter som kommit in till nämnden. I ärendet kommer därför anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen. Underlaget visar att Nordic Green Energy har ringt anmälaren och under samtalet använt sig av vilseledande påståenden på ett otillbörligt sätt. NIX-nämnden bedömer att Nordic Green Energy har agerat i strid med 8 och 10 § § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare