Fälld

S1 Säkerhet AB

Uttalandedatum: 2022-02-21Diarienummer: 21-134Anmälare: En konsumentMotpart: S1 Säkerhet ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Sl Säkerhet AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Sl Säkerhet AB trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Sl Säkerhet AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Sl Säkerhet AB har underlåtit att uttala sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att Sl Säkerhet AB kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte. Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Sl Säkerhet AB agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument vars telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström,  Sekreterare