Fälld

Lilla Italia

Uttalandedatum: 2022-02-21Diarienummer: 21-236Anmälare: En konsumentMotpart: Lilla ItaliaFrågeställning: Marknadsföring per post till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Lilla Italia har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad reklam från Lilla Italia trots att han tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Lilla Italia har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden.  Eftersom Lilla Italia har underlåtit att uttala sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att Lilla Italia skickat oadresserad reklam till honom trots att han har en Nej Tack-skylt uppsatt på sin brevlåda. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Lilla Italia agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare