Fälld

Verisure Sverige AB

Uttalandedatum: 2022-02-25Diarienummer: 21-253Anmälare: En konsumentMotpart: Verisure Sverige ABFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Verisure Sverige AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då företaget har ritat reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Verisure Sverige AB (Verisure) den 18 november 2021 trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Verisure har bekräftat att de har ringt anmälaren i marknadsföringssyfte. Verisure har uppgett att anmälaren har opt:at in och därmed godkänt att ta emot reklam från Verisure. Verisure har uppgett att det föreligger ett undantag från förbudet mot kontakt enligt NIX-telefons regler då anmälaren har lämnat sitt samtycke till kontakt, och att kontakt då får ske inom tre månader från inhämtat samtycke eller tills att samtycket återkallas. Anmälaren har enligt Verisure lämnat sina kontaktuppgifter och samtyckt till reklam via en av företagets marknadsföringskanaler.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Verisure har uppgett att de har inhämtat anmälaren samtycke till kontakt via en av sin amarknadsföringskanaler. Verisure har dock inte visat för NIX-nämnden att, när eller hur sådant samtycke har inhämtats. Underlaget visar inte att Verisure hade anmälarens samtycke till kontakt. Det är därmed inte visat att det föreligger ett undantag från huvudregeln i NIX-Telefon.

Verisure har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som tydligt har motsatt sig det, genom att spärra sitt nummer i NIX-Telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare