Fälld

HusmanHagberg AB

Uttalandedatum: 2022-02-25Diarienummer: 21-267Anmälare: En konsumentMotpart: HusmanHagberg ABFrågeställning: Marknadsföring per post till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: HusmanHagberg har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad reklam från HusmanHagberg trots att han tydligt motsatt sig detta genom att spärra sig i NIX adresserat.

Företagets uppgifter

HusmanHagberg har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då HusmanHagberg har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen. NIX-nämnden finner att HusmanHagberg har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som haft en Nej Tack-skylt på brevlådan och därmed tydligt motsatt sig oadresserad reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare