Friad

Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 2022-02-25Diarienummer: 21-271Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk DirektreklamFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk direktreklam den 3 december 2021 trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Svenskt Direktreklam (SDR) har uppgett att de är mycket noga med att följa branschens etiska regler samt att varje utdelare får information om detta vid starten av arbetet. Trots detta sker vid enstaka tillfällen misstag då hushåll tar emot reklam trots att de avböjt det. I förevarande fall är orsaken till misstaget att Nej Tack-skylten var otydlig (SDR har bifogat ett foto av skylten som visar en sliten och otydlig skylt) samt att snö förvärrade otydligheten. SDR har informerat utdelaren om det inträffade och tror att anmälarens Nej tack-skylt ska respekteras framöver.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Underlaget visar att sådan skylt fanns på brevlådan vid incidenten, men att skylten var sliten och otydlig. Rekvisitet i 21 § är att en konsument tydligt ska ha motsatt sig reklam. I förevarande fall (kombinationen av en sliten skylt och snö) anser NIX-nämnden att det var svårt för en utdelare att notera att anmälaren motsatte sig reklam och att anmälan därmed lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare