Fälld

Svenskt Mäklarcentrum AB

Uttalandedatum: 2022-02-25Diarienummer: 21-274Anmälare: En konsumentMotpart: Svenskt Mäklarcentrum ABFrågeställning: Marknadsföring per post till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Svenskt Mäklarcentrum AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad reklam från Svenskt Mäklarcentrum AB den 6 december 2021 trots att han tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Svenskt Mäklarcentrum AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen.

Svenskt Mäklarcentrum AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som placerat en Nej Tack-skylt på brevinkastet.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström,  Sekreterare