Friad

Hi3G Access AB

Uttalandedatum: 2022-02-21Diarienummer: 21-280Anmälare: En konsumentMotpart: Hi3G Access ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Hi3G Access AB har inte brutit mot 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Hi3G Access AB trots att hon är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Hi3G Access AB har uppgett att anmälarens telefonnummer är registrerat på en enskild firma enligt en digital företagsinformationstjänst. Hi3G Access AB har vidare anfört att Hi3G Access AB ringde telefonnumret för att söka anmälaren i egenskap av företagare och inte privatperson.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Reglerna för NIX-Telefon gäller för enskild konsument och är således inte tillämpliga på företagare även om det är fråga om ett privat telefonnummer. Det gäller under förutsättning att marknadsföringen är riktad mot mottagaren i dennes egenskap av att vara företagare och inte konsument.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det är mellan parterna ostridigt att Hi3G Access AB har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Hi3G Access AB har emellertid uppgett att de kontaktat anmälarens telefonnummer för att rikta marknadsföring till denne i egenskap av företagare. Till stöd för detta har Hi3G Access AB presenterat ett utdrag från en företagsinformationstjänst som visar att telefonnumret är registrerat på en enskild firma.

Underlaget i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att Hi3G Access AB kontaktade anmälaren i egenskap av företagare och inte konsument. Under sådana omständigheter är reglerna för NIX-telefon inte tillämpliga och Hi3G Access AB:s agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare