Friad

Televisera

Uttalandedatum: 2022-02-21Diarienummer: 21-283Anmälare: En konsumentMotpart: TeleviseraFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne blivit uppringd av Televisera trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Televisera har uppgett att de har tydliga rutiner och verktyg för att hantera NIX-registrerade telefonnummer. Företaget har vidare uppgett att det inträffade inte beror på brister i deras system utan den mänskliga faktorn. Säljaren som ringde samtalet var ny på jobbet och hade missat den varningssymbol som numret var försett med i deras system. Slutligen har Televisera uppgett att de beklagar det inträffade samt att de utfärdat en skriftlig varning till den berörda säljaren.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. Det är i ärendet ostridigt att Telia har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Det är även klarlagt att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Av underlaget i ärendet framgår det att säljaren i fråga har agerat i strid med Televiseras arbetssätt genom att ringa ett telefonnummer som varit försett med en varningssymbol i företagets system. NIX-nämnden vill betona vikten av att ha tydliga riktlinjer på plats samt att informera sin personal om dessa regler och det arbetssätt som företaget arbetar efter. Av underlaget i ärendet framgår att Televisera har haft ett tydligt system för att hantera NIX-spärrade telefonnummer samt att systemet varit tillgängligt och kommunicerats till säljarna. Televisera får härigenom anses ha gjort vad som rimligen kan krävas av företaget i denna situation. Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att Televisera inte kan hållas ansvarigt för den enskilde säljarens felaktiga agerande i ärendet. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare