Fälld

Telia

Uttalandedatum: 2022-02-21Diarienummer: 21-284Anmälare: En konsumentMotpart: TeliaFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Telia har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne blivit uppringd av Telia trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Telia har uppgett att det inträffade beror på den ”mänskliga faktorn”. Telia har vidare uppgett att de arbetar för att det inte skall inträffa igen samt att de ber om ursäkt för det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. Det är i ärendet ostridigt att Telia har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Det är även klarlagt att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Av underlaget i ärendet framgår att Telia har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Omständigheterna har inte varit sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Telia agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare