Fälld

Circle K Sverige AB

Uttalandedatum: 2022-02-21Diarienummer: 21-293Anmälare: En konsumentMotpart: Circle K Sverige ABFrågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskick. NIX-nämndens beslut: Circle K Sverige AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-postreklam från Circle K Sverige AB. Hon har vidare uppgett att hon skickat en reklamspärr till företaget och därmed tydligt motsatt sig e-postreklam. Till anmälan har bifogats ett foto av den anmälda reklamen. Fotot visar ett e-postutskick som informerar om vilka bensinstationer som erbjuder en viss typ av standardkvalitet på bensin.

Företagets uppgifter

Circle K Sverige AB har bekräftat att anmälaren har skickat in en begäran om att inte bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Circle K Sverige AB har emellertid uppgett att utskicket i fråga inte utgjorde marknadsföring utan endast var avsett som ”produktinformation” om ett visst drivmedel och till vilka fordon det kan användas. Circle K Sverige AB har vidare uppgett att skälet till att de skickade ut informationen var att de fått flera frågor avseende just detta.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen (2008:486) är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit ett e-postutskick från Circle K Sverige AB. Företaget har motsatt sig påståendet att e-postutskicket utgjort marknadsföring och istället anfört att det varit fråga om ”produktinformation”.

Enligt 3 § marknadsföringslagen avses med marknadsföring reklam och andra åtgärder i en näringsverksamhet som är ägnad att främja avsättningen av och tillgången till produkter eller tjänster. Begreppet omfattar även en naringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare.

E-postutskicket som anmälts informerar om Circle K Sverige AB:s produkter och vilka försäljningsställen som erbjuder dessa produkter. Syftet med att lämna denna information måste anses vara att främja avsättningen av Circle K Sverige AB produkter. Utskicket ifråga faller således inom definitionen av marknadsföring enligt 3 § marknadsföringslagen.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Circle K Sverige AB agerat i strid med 19 § marknadföringslagen eftersom företaget skickat e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat. Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare