Fälld

Secure solution/lustgaser.se

Uttalandedatum: 2022-03-11Diarienummer: 21-277Anmälare: En konsumentMotpart: Secure solution/lustgaser.seFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Secure solution/lustgaser.se har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att dessa har mottagit obeställd reklam via sms från Secure solution/lustgaser.se.

Företagets uppgifter

Secure solution/lustgaser.se har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Secure solution/lustgaser.se har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Secure solution/lustgaser.se har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare