Fälld

Nordiska Inglasningar AB

Uttalandedatum: 2022-03-04Diarienummer: 21-289Anmälare: En konsumentMotpart: Nordiska Inglasningar ABFrågeställning: Direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig det. NIX-nämndens beslut: Nordiska Inglasningar AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit adresserad reklam från Nordiska Inglasningar AB trots att hon är registrerad hos NIX adresserat.

Företagets uppgifter

Nordiska Inglasningar AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. Nordiska Inglasningar AB AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Nordiska Inglasningar AB har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som var införd i NIX adresserat samt hade bett företaget att inte kontakta henne.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare