Fälld

Svensk Hypotekspension

Uttalandedatum: 2022-03-16Diarienummer: 22-008 samt 22-038Anmälare: Två konsumenterMotpart: Svensk HypotekspensionFrågeställning: Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig detNIX-nämndens beslut: Svensk Hypotekspension har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut adresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälarna har uppgett att de mottagit adresserad direktmarknadsföring från Svensk Hypotekspension trots att de är införda i spärregistret NIX adresserat. Anmälarna har vidare uppgett att de varken är eller har varit kunder hos Svensk Hypotekspension.

Företagets uppgifter

Svensk Hypotekspension har uppgett att de köper adresser från SPAR samt att de enbart önskar skicka reklam till personer som inte motsagt sig det. Svensk Hypotekspension har vidare uppgett att de beklagar det inträffade samt att företaget skall vidta alla åtgärder möjliga för att undvika att något liknande kan hända i framtiden.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälarna är registrerade i spärregistret NIX adresserat. Anmälarna har härigenom, i enlighet med 21 § marknadsföringslagen, tydligt motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring. Av underlaget framgår att Svensk Hypotekspension trots detta har skickat adresserad direktmarknadsföring till anmälarna. Omständigheterna har inte visats vara sådana att något undantag är tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Svensk Hypotekspension agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare