Fälld

Erik Olsson Fastighetsmäklare

Uttalandedatum: 2022-03-16Diarienummer: 22-012Anmälare: En konsumentMotpart: Erik Olsson FastighetsmäklareFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam. NIX-nämndens beslut: Erik Olsson Fastighetsmäklare har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har uppgett att denne haft samma telefonnummer i 21 år samt att han aldrig köpt eller sålt en bostad via Erik Olsson Fastighetsmäklare.

Företagets uppgifter

Erik Olsson Fastighetsmäklare har anfört att de skickat en jul- och nyårshälsning till ett telefonnummer de haft registrerat som en tidigare köpare eller säljare av bostad genom dem. Erik Olsson Fastighetsmäklare har vidare uppgett att de beklagar det inträffade samt att anmälaren är spärrad mot vidare utskick.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Erik Olsson Fastighetsmäklare har anfört att det har förelegat ett kundförhållande till anmälaren. Något stöd för denna uppgift har emellertid inte presenterats och det kan således inte anses visat att det förelegat något kundförhållande mellan parterna.

NIX-nämnden bedömer mot bakgrund av detta att Erik Olsson Fastighetsmäklare har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare