Fälld

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB

Uttalandedatum: 2022-03-16Diarienummer: 22-013Anmälare: En konsumentMotpart: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ABFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Länsförsäkringar fastighetsförmedling AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via sms från Länsförsäkringar fastighetsförmedling AB.

Företagets uppgifter

Länsförsäkringar fastighetsförmedling AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Länsförsäkringar fastighetsförmedling AB har underlåtit att uttala sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. NIX-nämnden bedömer därför att Länsförsäkringar fastighetsförmedling AB brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare