Fälld

Synsam, Kristianstad

Uttalandedatum: 2022-03-13Diarienummer: 22-014Anmälare: En konsumentMotpart: Synsam, KristianstadFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Synsam har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Anmälaren har uppgett att han flera gånger har bett företaget att sluta kontakta honom. En bild på utskicket i fråga har bifogats till anmälan, det står ”Hej, Det var ett tag sen du var hos oss. Synen förändras genom hela livet och det är viktigt att undersöka den regelbundet. Välkommen att boka tid här: […]”.

Företagets uppgifter

Synsam har uppgett att anmälaren har fått en kallelse till synundersökning, inte reklam. Synsam har vidare uppgett att de har avregistrerat anmälaren från framtida utskick.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska då ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren har mottagit sms-utskick från Synsam. Synsam har emellertid motsatt sig påståendet att utskicket utgjort marknadsföring och istället anfört att det varit fråga om en kallelse till synundersökning. Något stöd för att anmälaren har bokat en synundersökning har inte visats, NIX-nämnden har således att utgå från informationen från parterna samt den bifogade bilden på utskicket i fråga.

Utskicket som anmälts uppmuntrar mottagaren att boka en synundersökning och utskicket är uteslutande ägnat att främja avsättningen undersökningen ifråga. Det påtalade sms:et har således renodlade kommersiella syften och ändamål och NIX-nämnden menar att det utgör marknadsföring.

Det har inte visats att detta erbjudande från företaget har föregåtts av något sådant önskemål från anmälaren och utformningen motsäger också att det rör sig om en avtalad kallelse. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Synsam har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom företaget har skickat sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare