Fälld

Twilfit

Uttalandedatum: 2022-03-16Diarienummer: 22-015Anmälare: En konsumentMotpart: TwilfitFrågeställning: Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion. NIX-nämndens beslut: Twilfit har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse e-postreklam med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har mottagit reklam via e-post från Twilfit samt att denna e-postreklam saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden.Eftersom Twilfit har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att Twilfit har skickat e-postreklam utan tillfredställande avregistreringslänk till anmälaren. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden attTwilfit har brutit mot 20 § marknadsföringslagen då företaget inte försett konsumenter med en tillfredställande avregistreringsfunktion i sin e-postreklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare