Fälld

HelloFresh Sweden AB

Uttalandedatum: 2022-03-16Diarienummer: 22-016Anmälare: En konsumentMotpart: HelloFresh Sweden ABFrågeställning: Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det. NIX-nämndens beslut: HelloFresh Sweden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 21 december 2021 mottagit adresserad direktmarknadsföring frånHelloFresh Sweden AB trots att han efter ett tidigare utskick kontaktat företaget och begärt att de skall sluta skicka sådana erbjudanden till honom.

Företagets uppgifter

HelloFresh Sweden AB har uppgett att de ser mycket allvarligt på det inträffade samt att de initierat en granskning för att klargöra hur det inträffade kunnat ske. HelloFresh Sweden AB har vidare uppgett att de kontinuerligt arbetar med att säkerställa att deras verksamhet är i enlighet med gällande rätt.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren mottagit adresserad direktreklam trots att han tidigare tydligt motsatt sig detta. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att företaget agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare