Fälld

Telia

Uttalandedatum: 2022-03-16Diarienummer: 22-026Anmälare: En konsumentMotpart: TeliaFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Telia har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Teliatrots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Telia har uppgett att anmälaren har ett mobilabonnemang hos Halebop ­– som tillhör Telia Sverige AB. Telia har vidare uppgett att det av denna anledning inte flaggats för att anmälaren är med i NIX. Telia har slutligen uppgett att de beklagar det inträffade samt att de vidtagit åtgärder så att deras system tar bort Halebop-kunder som har NIX i fortsättningen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren är registrerad i spärregistret NIX telefon. Anmälaren har härigenom tydligt motsatt sig att bli kontaktad via telefon i marknadsföringssyfte. Det är i ärendet ostridigt att företaget trots detta kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta attTelia har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare