Fälld

VVS Tjänst Norden AB

Uttalandedatum: 2022-03-16Diarienummer: 22-027 samt 22-028Anmälare: Två konsumenterMotpart: VVS Tjänst Norden ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: VVS Tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de blivit uppringda av VVS Tjänst Norden AB trots att de är införda i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

VVS Tjänst Norden AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag när det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom VVS Tjänst Norden AB har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarnas uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av underlaget i ärendet framgår det att anmälarnas telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon. Enligt anmälarnas uppgifter har VVS Tjänst Norden AB trots detta kontaktat anmälarna i marknadsföringssyfte. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att VVS Tjänst Norden AB brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter vars telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare