Fälld

PostNord Sverige AB

Uttalandedatum: 2022-03-25Diarienummer: 22-032Anmälare: En konsumentMotpart: PostNord Sverige ABFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: Postnord Sverige AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som tydligt har motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord Sverige AB (Postnord) den 26 januari 2022 trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Postnord har uppgett att de har kontrollerat anmälarens postlåda samt uppmärkning i aktuellt system och båda har en tydlig märkning av ”Nej tack till reklam”. Postnord har beklagat det inträffade och har uppgett att åtgärder har vidtagits på utdelningskontoret.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att Postnord delat ut oadresserad reklam till ett hushåll med Nej tack-skylt på brevlådan. NIX-nämnden finner att Postnord agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare