Fälld

Unik Fastighetsförmedling

Uttalandedatum: 2022-03-25Diarienummer: 22-033Anmälare: En konsumentMotpart: Unik FastighetsförmedlingFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Unik Fastighetsförmedling har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denna har mottagit obeställd reklam via sms från Unik Fastighetsförmedling den 17 januari utan att han samtyckt till det.

Företagets uppgifter

Unik Fastighetsförmedling har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Unik Fastighetsförmedling har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. Unik Fastighetsförmedling har därför agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare