Friad

NetOnNet

Uttalandedatum: 2022-04-24Diarienummer: 22-037Anmälare: En konsumentMotpart: NetOnNetFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

NetOnNet har uppgett att de beklagar att en av deras kunder reagerat negativt på marknadsföring från dem som denne upplever sig ha fått utan erforderligt samtycke.

NetOnNet har uppgett att anmälaren genomfört ett köp i maj 2021. Vid detta köptillfälle gavs anmälaren en möjlighet att tacka nej till marknadsföring via sms och e-post, det gjorde anmälaren emellertid inte.

NetOnNet har uppgett att företaget efter köptillfället skickade e-postreklam till anmälaren, denna var försedd med en avregistreringslänk för fortsatta e-postutskick. NetOnNet har uppgett att anmälaren följde denna och därigenom avregistrerade sig från fortsatt e-postreklam. NetOnNet har slutligen uppgett att när anmälaren senare mottog sms-reklam från företaget förelåg fortfarande samtycke för marknadsföring via sms, eftersom endast samtycket från e-post återtagits.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Såvitt NIX-nämnden kan bedöma så har anmälaren avböjt kontakt i form av e-postutskick men haft uppfattningen att denna begäran även inkluderat annan kommunikation i form av sms-reklam. En begäran mot ytterligare e-postreklam, t.ex. via den länk/möjlighet som ska finnas vid varje e-postutskick, avser emellertid endast just den kanalen såvida inte annat anges. NetOnNethar därmed inte överträtt 19 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare