Friad

Hi3G Access AB

Uttalandedatum: 2022-04-12Diarienummer: 22-046Anmälare: En konsumentMotpart: Hi3G Access ABFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av HI3G Access AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

HI3G Access AB har uppgett att företaget inte kan utreda anmälan ordentligt eftersom något avsändande telefonnummer inte angivits i anmälan. HI3G Access AB har uppgett att företaget därför inte kan kontrollera om samtalet ringts från företaget eller något av bolagets återförsäljare och inte heller i vilket syfte samtalet i så fall ringdes. HI3G Access AB har vidare uppgett att anmälarens telefonnummer inte finns med i någon av de ringlistor som HI3G Access AB använder eller tillhandahåller sina återförsäljare.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Anmälaren menar att HI3G Access AB ringt upp denne vilket motsägs av företaget. Då anmälaren inte uppgett vilket nummer denne blivit uppringd av kan nämnden, mot företagets nekande, inte med tillräcklig säkerhet slå fast att det skett en överträdelse. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare