Fälld

Nordic Bench

Uttalandedatum: 2022-04-12Diarienummer: 22-058Anmälare: En konsumentMotpart: Nordic BenchFrågeställning: Krav på samtycke vid e-postreklam. NIX-nämndens beslut: Nordiska Inglasningar AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då e-postreklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via e-post från Nordic Bench trots att han inte samtyckt till detta samt ett flertal gånger avregistrerat sig från sådana utskick.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Nordic Bench har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren mottagit e-postreklam trots att han inte samtyckt till det. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Nordic Bench brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare