Fälld

Nordiska inglasningar AB

Uttalandedatum: 2022-05-03Diarienummer: 22-077Anmälare: En konsumentMotpart: Nordiska inglasningar ABFrågeställning: Direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig det.NIX-nämndens beslut: Nordiska inglasningar AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från Nordiska inglasningar AB trots att han är registrerad i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter

Nordiska inglasningar AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adressat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Nordiska inglasningar AB har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av underlaget i ärendet framgår det att anmälaren är registrerad i spärregistret NIX adresserat. Enligt anmälarens uppgifter har Nordiska inglasningar AB trots detta skickat adresserad reklam till honom. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden attNordiska inglasningar AB brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare