Fälld

ErikOlsson

Uttalandedatum: 2022-05-03Diarienummer: 22-081Anmälare: En konsumentMotpart: ErikOlssonFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: ErikOlsson har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

ErikOlsson har uppgett att de beklagar att de stört anmälaren samt att det inte varit deras avsikt. ErikOlsson har även uppgett att det inte är önskvärt för dem att lägga resurser och förstöra deras varumärke genom att kontakta personer som inte önskar kontakt.

ErikOlsson har uppgett att det i detta fall varit en enskild mäklare själv som delat ut oadresserad reklam och att denne i anmälarens fall missat Nej Tack-skylten. ErikOlsson har slutligen uppgett att mäklaren ifråga beklagar det inträffade samt att det är liten risk att denne skulle begå samma misstag igen.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att ErikOlsson har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. ErikOlsson har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då de skickat oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare