Fälld

Nära & Kära i Stockholm AB

Uttalandedatum: 2022-05-03Diarienummer: 22-082Anmälare: En konsumentMotpart: Nära & Kära i Stockholm ABFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: Nära & Kära i Stockholm AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Nära & Kära i Stockholm AB har uppgett att deras sätt att skaffa kunder bygger på att de delar ut stora mängder reklam på daglig basis inom Stockholm. Nära & Kära i Stockholm AB har vidare uppgett att om de av misstag råkat lägga ett reklamblad i en brevlåda där nej till reklam framgår av brevlådan så beklagar de detta.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det får i ärendet anses visat att Nära & Kära i Stockholm AB har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Nära & Kära i Stockholm AB har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare