Fälld

Svenska ac service AB

Uttalandedatum: 2022-05-03Diarienummer: 22-083 samt 22-084Anmälare: Två konsumenterMotpart: Svenska ac service ABFrågeställning: Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Svenska ac service har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de mottagit oadresserad reklam från Svenska ac service den 3/7/2022 respektive den 3/8/2022 trots att de tydligt motsatt sig detta med en Nej Tack-skylt på brevlådan.

Företagets uppgifter

Svenska ac service har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Svenska ac service har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarnas uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Enligt anmälarnas uppgifter har Svenska ac service delat ut oadresserad reklam till dem trots att deras brevlådor är försedda med Nej Tack-skylt. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Svenska ac service brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare