Friad

Hajper Ltd

Uttalandedatum: 2022-05-03Diarienummer: 22-086Anmälare: En konsumentMotpart: Hajper LtdFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam. NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Hajper Ltd har uppgett att företaget ser allvarligt på det som inträffat och att de efter undersökning kan konstatera att anmälaren inte har något spelkonto hos Hajper Ltd och således inte har samtyckt till marknadsföring. Hajper Ltd har emellertid uppgett att det telefonnummer som angivits i anmälan finns registrerat på ett spelkonto som tillhör annan än anmälaren. Hajper Ltd har uppgett att de gör bedömningen att telefonnumret inte (längre) ägs av den person som registrerat detta på sitt spelkonto, utan av anmälaren. Hajper Ltd har även uppgett att anmälarens telefonnummer nu är borttaget från de mottagarlistor det tidigare inkluderats i och att anmälaren således inte kommer att motta någon ytterligare marknadsföring.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälaren har mottagit sms-reklam från Hajper Ltd trots att han inte lämnat samtycke till det. Hajper Ltd har anfört att en annan konsument som samtyckt till sms-reklam har registrerat telefonnumret i fråga under dennes medlemskonto. Det kan således konstateras att reklamen var avsedd för denna kontoinnehavare som telefonnumret var registrerat på enligt företagets medlemsregister, och inte anmälaren.

NIX-nämnden finner, särskilt med beaktande av att det i förevarande fall är fråga om en första överträdelse samt att det som ligger till grund för det inträffade får anses ligga utom Hajper Ltds kontroll, att Hajper Ltd inte skall hållas ansvarigt för det inträffade. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare