Friad

Folkspel

Uttalandedatum: 2022-05-03Diarienummer: 22-089 samt 22-090Anmälare: Två konsumenterMotpart: FolkspelFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd.

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Folkspel trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Folkspel har uppgett att anmälningarna saknar grund eftersom Folkspel har kontaktat anmälarna i enlighet med gällande rätt. Folkspel har anfört att anmälare 1 (dnr 22-089) deltog i BingoLottos telefonlotteri senast den 23 december 2021 samt att anmälare 2 (dnr 22-090) deltog i BingoLottos telefonlotteri senast den 31 december 2021.

Folkspel har uppgett att anmälare 1 blivit uppring en gång, att samtalet besvarades och varade i 1:36 min varefter det registrerades bortfall/Nixare på anmälaren i Folkspels register.

Folkspel har uppgett att anmälare 2 blivit uppringd en gång, att samtalet besvarades och varade i 6:18 min varefter det registrerades Nej-inte intresserad i ärendet i Folkspels register.

Till stöd för sina uppgifter har Folkspel bifogat ett utdrag från företagets samtalslogg samt ett utdrag som visar respektive anmälares deltagande i BingoLottos telefonlotteri.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Folkspel har kontaktat anmälarna via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarnas telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon. Folkspel har emellertid visat att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan Folkspel och respektive anmälare. Undantaget i reglerna för NIX-telefon är således tillämpligt och Folkspels agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare