Fälld

Anticimex AB

Uttalandedatum: 2022-06-20Diarienummer: 22-057Anmälare: En konsumentMotpart: Anticimex ABFrågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskickNIX-nämndens beslut: Anticimex AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då de skickat e-postreklam till en konsument utan samtycke.

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post från Anticimex AB i marknadsföringssyfte trots att han flera gånger avregistrerat sig från sådana utskick.

Företagets uppgifter

Anticimex AB har uppgett att företaget beklagar det inträffade samt att de tar det inträffade på stort allvar. Anticimex AB har vidare uppgett att anmälaren är registrerad kund hos företaget genom en försäkringsprodukt samt att det anmälda nyhetsbrevet är ett komplement till den aktuella försäkringsprodukten. Anticimex AB har anfört att det självklart finns möjlighet för kunden att avsäga sig möjligheten till nyhetsbrev samt att de har ett system för att säkerställa att en sådan begäran respekteras. Anticimex AB har uppgett att det felaktiga utskicket till anmälaren berodde på ett fel i systemet som gjorde att en spärrlista inte hängde med in i den nya versionen av systemet. På grund av detta skickades nyhetsbrevet till anmälaren trots att denne avregistrerat sig. Anticimex AB framhåller att det som inträffat alltså varit i strid med deras rutiner och inte så som företaget normalt arbetar samt att företaget när de uppmärksammades på detta genast åtgärdade felet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är i ärendet ostridigt att Anticimex AB har skickat e-postreklam till anmälaren trots att anmälaren avregistrerat sig från sådana utskick. Omständigheterna har inte visats vara sådana att något undantag är tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att Anticimex AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-post-reklam till en konsument trots att konsumenten motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare