Fälld

Gudrun Sjödén Sverige AB

Uttalandedatum: 2022-08-15Diarienummer: 22-115Anmälare: En konsumentMotpart: Gudrun Sjödén Sverige ABFrågeställning: Direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig detNIX-nämndens beslut: Gudrun Sjödén Sverige AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från Gudrun Sjödén Sverige AB trots att han begärt att företaget inte skall skicka adresserad reklam till honom.

Företagets uppgifter

Gudrun Sjödén Sverige AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Gudrun Sjödén Sverige AB har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Anmälaren har uppgett att han begärt att Gudrun Sjödén Sverige AB skall upphöra med att skicka direktmarknadsföring till honom men att han trots detta har mottagit adresserad reklam från företaget. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden attGudrun Sjödén Sverige AB brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare