Friad

Folkspel

Uttalandedatum: 2022-08-18Diarienummer: 22-118Anmälare: En konsumentMotpart: FolkspelFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Folkspel trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Folkspel har uppgett att anmälaren är kund hos Folkspel eftersom han deltagit i Bingolottos telefonlotteri, senast 2021-12-23 med det telefonnummer som denne nu mottagit samtal på. Till stöd för dessa uppgifter har Folkspel bifogat ett utdrag från företagets samtalslogg samt ett utdrag som visar anmälarens deltagande i Bingolottos telefonlotteri.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Folkspel har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Folkspel har emellertid visat att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan Folkspel och anmälaren. Undantaget i reglerna för NIX-telefon är således tillämpligt och Folkspels agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare