Fälld

Kitch'n

Uttalandedatum: 2022-08-22Diarienummer: 22-138Anmälare: En konsumentMotpart: Kitch'nFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Kitch´n har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via sms från Kitch´n trots att han inte samtyckt till detta.

Företagets uppgifter

Kitch´n har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Kitch´n har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren har mottagit sms-reklam trots att han inte samtyckt till det. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden attKitch´n brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare