Fälld

Notar Mäklare Solna AB

Uttalandedatum: 2022-08-29Diarienummer: 22-171Anmälare: En konsumentMotpart: Notar Mäklare Solna ABFrågeställning: Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skylt. NIX-nämndens beslut: Notar Mäklare Solna har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad reklam från Notar Mäklare Solna AB trots att han tydligt motsatt sig detta med en Nej Tack-skylt på brevlådan.

Företagets uppgifter

Notar Mäklare Solna har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Notar Mäklare Solna har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Enligt anmälarens uppgifter har Notar Mäklare Solna delat ut oadresserad reklam till honom trots att hans brevlåda är försedd med en nej-tackdekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Notar Mäklare Solna brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare