Fälld

Rusta

Uttalandedatum: 2022-09-24Diarienummer: 22-196 samt 22-227Anmälare: Två konsumenterMotpart: RustaFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Rusta har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till två konsumenter utan deras samtycke

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de har mottagit obeställd reklam via sms trots att de inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Rusta har uppgett att företaget inte skickar någon obeställd reklam via sms om inte kunden medgett till det men att kunden i samband med ett köp, i kassan, självmant kan uppge sitt telefonnummer med ett erbjudande om att skapa ett konto i club Rusta. Rusta har vidare uppgett att syftet med Club Rusta är att kunden får tillgång till sina kvitton elektroniskt och får erbjudanden via sms samt att om kunden väljer att inte skapa ett konto raderas kundens telefonnummer inom 30 dagar och inga övriga erbjudanden skickas ut till det telefonnumret.

Rusta har uppgett att det finns tre möjliga felkällor till det inträffade: 1) att butiksbiträdet slagit in fel nummer 2) att en kund av misstag har uppgett fel nummer 3) ett fel i butiksmjukvaran lägger in felaktigt nummer.

Rusta har slutligen uppgett att ett antal åtgärder har vidtagits till följd av det inträffade: 1) formuleringar i sms-utskicket ses över och korrigeras för att förtydliga informationen till kunden 2) rutinen för påminnelser och tidpunkten från första kontakt till dess telefonnumret raderas utvärderas och justeras om så är möjligt och lämpligt 3) ett förslag till ändring i mjukvaran för utskicket är registrerat. Den föreslagna ändringen innebär att en extra funktion ”Avreg” införs i samband med utskicket så att kunden direkt kan avregistrera sig från fortsatta SMS.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälarnas telefonnummer registrerats i företagets kundklubb trots att de inte har givit sitt medgivande till detta. Till följd av detta har anmälarna mottagit sms-reklam från Rusta. Anmälningarna är inte de första av detta slag som har kommit in till NIX-nämnden mot Rusta och något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Rusta har därmed, genom att skicka reklam-sms till två konsumenter som inte givit sitt samtycke till det, brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare