Fälld

Dinbilgaranti

Uttalandedatum: 2022-09-14Diarienummer: 22-208Anmälare: En konsumentMotpart: DinbilgarantiFrågeställning: Direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig detNIX-nämndens beslut: Dinbilgaranti har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad reklam från Dinbilgaranti trots att han är registrerad i spärregistret NIX-adresserat.

Företagets uppgifter

Dinbilgaranti har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adressat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Dinbilgaranti har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren är registrerad i spärregistret NIX adresserat. Enligt anmälarens uppgifter har Dinbilgaranti trots detta skickat adresserad reklam till honom. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Dinbilgaranti brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare