Fälld

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, Göteborg Öster

Uttalandedatum: 2022-09-25Diarienummer: 22-224Anmälare: En konsumentMotpart: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, Göteborg ÖsterFrågeställning: Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad reklam från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB trots att han tydligt motsatt sig detta med en Nej Tack-skylt på brevlådan.

Företagets uppgifter

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB har uppgett att franchisetagarbolag i fråga är väldigt nograna med att inte lägga reklam i brevlådor som är märkta med ”ingen reklam”. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB har vidare uppgett att den berörda mäklaren tyvärr inte kan svara på vad som hänt i detta fall men eftersom reklam ändå hamnat i denna brevlåda är mäklarens teori att brevlådan antingen saknat ”ingen reklam skylt” eller att en sådan skylt varit otydlig eller att anmälaren fått tag på reklamen från annat håll eller att en granne lagt över den i anmälarens brevlåda. Slutligen har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB uppgett att de beklagar det inträffade samt att något liknande inte kommer att inträffa igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad reklam trots att han har en nej-tack dekal på sin brevlåda. Företaget har uppgett att ett antal olika händelseförlopp skulle kunna förklara det inträffade, något stöd för något av dessa olika händelseförlopp har emellertid inte presenterats. NIX-nämnden bedömer mot bakgrund av detta att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare