Fälld

Sunpricer AB

Uttalandedatum: 2022-09-24Diarienummer: 22-229 samt 22-230Anmälare: Två konsumenterMotpart: Sunpricer ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Sunpricer AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter som tydligt motsatt sig det.

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Sunpricer AB trots att deras respektive telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Sunpricer AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Sunpricer AB har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarnas uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av underlaget i ärendet framgår det att anmälarnas telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon. Enligt anmälarnas uppgifter har Sunpricer AB trots detta kontaktat anmälarna i marknadsföringssyfte. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Sunpricer AB har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter vars telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare