Fälld

Chiquelle

Uttalandedatum: 2022-10-12Diarienummer: 22-244Anmälare: En konsumentMotpart: ChiquelleFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam. NIX-nämndens beslut: Chiquelle har brutit mot 19 § och 20 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke och då sms-reklamen inte varit försedd med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han flera gånger har mottagit obeställd reklam via sms från Chiquelle trots att han återtagit sitt samtycke till detta genom att dels använda avregistreringslänken, dels maila till deras kundtjänst. Anmälaren har även uppgett att han har mottagit en bekräftelse på att han är bortplockad men att sms-reklamen trots detta fortsatt.

Företagets uppgifter

Chiquelle har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Chiquelle har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren har mottagit sms-reklam trots att han återtagit sitt samtycke till det. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden attChiquelle brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men inte fungerat.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom Chiquelle har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning i ärendet.

Av anmälarens uppgifter framgår att anmälaren upprepade gånger försökt att avregistrera sig från fortsatta utskick och fått bekräftelse på avregistreringen men att han trots detta fortsatt att ta emot sms-reklam. Chiquelle har därmed brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom avregistreringsfunktionen som sms-reklamen varit försedd med inte fungerat tillfredställande.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare